In deze algemene voorwaarden ("Leveringsvoorwaarden") hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ATELIER JAN J. HALEWIJN: ATELIER JAN J. HALEWIJN of een onderneming die momenteel of in de toekomst met ATELIER JAN J. HALEWIJN verbonden is.

Producten: goederen en diensten

Klant: een persoon (personen) die producten van ATELIERJAN J. HALEWIJN wenst af te nemen en handelt in de uitoefening van een beroepof bedrijf.

Dienst: werkzaamheden zoals maar niet beperkt totonderhoud, advies en inspectie.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ATELIER JANJ. HALEWIJN en de Opdrachtgever met betrekking tot de levering van producten,alsmede iedere aanvulling of wijziging daarop.

2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomenzijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van ATELIERJAN J. HALEWIJN en op alle (overige) rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgeveren ATELIER JAN J. HALEWIJN. Van deze leveringsvoorwaarden afwijkende bedingendienen in alle gevallen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

2.2 Toepasselijkheid van eventueel door deopdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk vande hand gewezen.

3. Aanbiedingen en overeenkomst

3.1 Offertes van ATELIER JAN J. HALEWIJN zijnvrijblijvend. Zij zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel blijkt. In geval vaneen in het buitenland wonende klant geldt in plaats van het voorgaande hetvolgende: Aanbiedingen van ATELIER JAN J. HALEWIJN zijn slechts bindend voor dein de aanbieding genoemde termijn of, indien de termijn niet is genoemd, vooreen redelijke termijn (maximaal 3 drie maanden).

3.2 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen,normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn slechts indicatief en nietbindend. Voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijenondertekende overeenkomst of in een door ATELIER JAN J. HALEWIJN ondertekendeopdrachtbevestiging, onverminderd de verantwoordelijkheid van de klant voor dedoor hem verstrekte informatie. Kleine maatverschillen, of kleine wijzigingenin constructie of onderdelen die voor een goede uitvoering gewenst zijn,blijven voorbehouden.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekeningvan de overeenkomst of door schriftelijke opdrachtbevestiging door ATELIER JANJ. HALEWIJN.

3.4 De offerte van ATELIER JAN J. HALEWIJN alsmede dedoor ATELIER JAN J. HALEWIJN verstrekte ontwerpen, tekeningen en presentatiesblijven eigendom van ATELIER JAN J. HALEWIJN en dienen onmiddellijk aan ATELIERJAN J. HALEWIJN te worden geretourneerd indien geen overeenkomst met ATELIERJAN J. HALEWIJN tot stand komt. Zij mogen niet zonder uitdrukkelijketoestemming van ATELIER JAN J. HALEWIJN geheel of gedeeltelijk worden gebruikten/of gekopieerd. Zij mogen evenmin op enige andere wijze worden gereproduceerdof aan derden ter inzage worden gegeven.

3.5 De klant garandeert dat informatie over de door ATELIERJAN J. HALEWIJN gebruikte fabricage- en/of constructiemethoden niet door derdenwordt getoond, openbaar gemaakt of gebruikt.

 

3.6 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alleaanbiedingen gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en tijdens dereguliere werktijden van ATELIER JAN J. HALEWIJN (9.00 - 17.00 uur). Tenzijschriftelijk anders is overeengekomen, staat het ATELIER JAN J. HALEWIJN vrijom voor levering en/of montage buiten de reguliere werktijden een toeslag op deleverings- en/of montagekosten in rekening te brengen:

3.6a 30% op normale werkdagen na 17.00 uur en voor20.00 uur;

3.6b 40% op normale werkdagen tussen 20.00 uur en07.00 uur;

3.6c 60% op zaterdag;

3.6d 100% op zon- en feestdagen.

 

3.7 ATELIER JAN J. HALEWIJN behoudt zich het rechtvoor om door ATELIER JAN J. HALEWIJN gemaakte kosten in verband met eenaanbieding en/of overeenkomst (indien van toepassing) aan de klant door teberekenen.

 

4. Prijzen

4.1 Alle door ATELIER JAN J. HALEWIJN opgegevenprijzen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.Tenzij anders overeengekomen, gelden de door ATELIER JAN J. HALEWIJN in haaroffertes of orderbevestigingen aan de klant vermelde prijzen affabriek/magazijn.

 

4.2 Op verzoek van de klant en door ATELIER JAN J.HALEWIJN aanvaard, geschiedt het vervoer naar de plaats van bestemming op hetterrein en/of in het gebouw van de klant, mits de betreffende goederen met eengrote lift naar de plaats van bestemming kunnen. voldoende worden vervoerd voorplateauwagens en palletwagens en zonder enige andere belemmering. ATELIER JANJ. HALEWIJN zal voor deze dienst en de installatiekosten een minimumbedrag inrekening brengen, gelijk aan een voorrijkosten en een half manuur.

 

4.3 Indien op verzoek van de klant de levering wordtuitgesteld tot na de leveringsdatum, of indien de klant verzoekt om leveringvan het product vóór de leveringsdatum, heeft ATELIER JAN J. HALEWIJN recht opvergoeding van de kosten die zij ten gevolge van dit uitstel of dezeversnelling maakt. Respectievelijk, alsmede vergoeding van de wettelijke renteover de prijs van de in het uitstel betrokken producten. Uitstel van leveringschort de betalingsverplichting van de klant niet op. ATELIER JAN J. HALEWIJNbehoudt zich het recht voor de uit de vertraging voortvloeiendeschadevergoeding te vorderen.

 

4.4 Indien de levering op of nabij de plaats vanlevering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg of door andereomstandigheden extra werkuren vergt of indien ATELIER JAN J. HALEWIJN hierdoorextra kosten moet maken, komen deze extra uren en kosten voor rekening van deklant en is ATELIER JAN J. HALEWIJN. gerechtigd deze uren en kostenafzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.

 

4.5 Wachturen en vertragingen die niet door eigentoedoen van ATELIER JAN J. HALEWIJN zijn veroorzaakt, worden tegen de geldendetarieven in rekening gebracht.

 

4.6 Wijzigingen in inkoopprijzen, loonkosten,kostprijzen van grondstoffen en/of materialen, sociale en overheidslasten en/ofandere kosten, voor zover deze verband houden met de overeengekomen prestatie,kunnen door ATELIER JAN J. HALEWIJN te allen tijde aan de opdrachtgever wordendoorberekend. Indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten van eenovereenkomst wordt gewijzigd, heeft de klant het recht de overeenkomst teontbinden.

 

4.7 Prijzen en productspecificaties op de website: Erkunnen enkele verschillen zijn tussen de productfotografie op de website en hetfysieke product, daarom kan de afbeelding afwijken van het artikelnummer.prijzen zijn ook onderhevig aan verandering zonder kennisgeving dooronvoorziene stijging van de kosten van geïmporteerde producten, grondstoffen ofvalutaschommelingen. Wij controleren prijzen en productspecificatieszorgvuldig, maar er kunnen af en toe fouten optreden, dus behouden wij ons hetrecht voor om beide zonder kennisgeving te wijzigen. Wij zijn nietverantwoordelijk voor prijsfouten van klanten. Sommige vermelde productenkunnen artikelen zijn die niet op voorraad zijn.

 

5. Levering en uitvoering

5.1 Leveringstermijnen in offertes,opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten zijn naar beste weten opgegeven enworden door ATELIER JAN J. HALEWIJN zo vaak mogelijk gecontroleerd, doch zijnniet bindend en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding vandeze termijnen brengt ATELIER JAN J. HALEWIJN niet in verzuim en leidt niet totenige aansprakelijkheid van ATELIER JAN J. HALEWIJN. Bij overschrijding vandeze termijnen zal ATELIER JAN J. HALEWIJN tijdig met de opdrachtgever inoverleg treden.

 

5.2 Tenzij anders overeengekomen, vindt leveringplaats af fabriek/magazijn.

 

ATELIER JAN J. HALEWIJN heeft aan haar leveringsplichtvoldaan door de producten eenmaal af fabriek/magazijn of op de overeengekomenplaats en tijd aan de klant aan te bieden. Onder leveringen vallen ookovereengekomen deelleveringen.

 

5.3 ATELIER JAN J. HALEWIJN behoudt zich het rechtvoor de Overeenkomst in gedeelten te leveren en deze deelleveringenafzonderlijk te factureren.

 

5.4 De leveringstermijnen gaan in op de laatste van devolgende data:

 5.4a De op deopdrachtbevestiging vermelde dag of week;

5.4b De dag waarop ATELIER JAN J. HALEWIJN de voor deuitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, informatie, vergunningenen dergelijke ontvangt;

 

5.4c De dag waarop de formaliteiten voor de aanvangvan de werkzaamheden zijn vervuld;

 

5.4d de dag waarop ATELIER JAN J. HALEWIJN vooraanvang van de werkzaamheden het volgens de overeenkomst te betalen voorschotontvangt.

 

5.5 De Klant is verplicht de gekochte producten inontvangst te nemen op de plaats en het tijdstip als vermeld in artikel 5 (vijf)lid 2 (twee). Indien de Opdrachtgever dit nalaat, is ATELIER JAN J. HALEWIJNgerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijsvoor de niet afgenomen producten te vorderen. De klant wordt geacht deproducten van ATELIER JAN J. HALEWIJN te hebben gekocht, waarna deze voorrekening en risico van de klant en tegen betaling van alle daaruitvoortvloeiende kosten worden opgeslagen. Het voorgaande laat de overige aan ATELIERJAN J. HALEWIJN toekomende rechten onverlet.

 

5.6 Annulering van de overeenkomst kan slechtsgeschieden na overleg met en schriftelijke toestemming van ATELIER JAN J.HALEWIJN onder de door ATELIER JAN J. HALEWIJN gestelde voorwaarden.

 

5.7 ATELIER JAN J. HALEWIJN heeft het recht (delenvan) de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Indien (een deel van) deovereenkomst in overleg met de opdrachtgever door (een) derde(n) wordtuitgevoerd, is ATELIER JAN J. HALEWIJN gerechtigd de door deze (een) derde(n)in rekening gebrachte extra kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.kosten die in de offerte zijn vermeld. ATELIER JAN J. HALEWIJN is nietaansprakelijk voor de door een derde verrichte werkzaamheden voor zover dezederde zelf een overeenkomst met de opdrachtgever heeft gesloten of deopdrachtgever instructies aan de derde heeft gegeven.

 

6. Montage

 

6.1 Indien de opdrachtgever een opdracht tot montageheeft gegeven en ATELIER JAN J. HALEWIJN deze opdracht schriftelijk heeftaanvaard, wordt de montage geacht te kunnen plaatsvinden onder normalewerkomstandigheden en gedurende de normale werktijden die gelden voor demontagedienst van ATELIER JAN J. HALEWIJN. Indien de werkzaamheden (geheel ofgedeeltelijk) buiten de normale werktijden moeten worden verricht, kan ATELIERJAN J. HALEWIJN de in artikel 3 lid 3 lid 6 bedoelde vergoeding in rekeningbrengen.

 

6.2 De montagewerkzaamheden worden zo nodig gebaseerdop vooraf aan de opdrachtgever toegezonden tekeningen of op door deopdrachtgever beschikbare en door ATELIER JAN J. HALEWIJN goedgekeurdelay-outtekeningen. De daarin vermelde maten en gegevens worden door deopdrachtgever op het werk gecontroleerd. Afdrukken van de betreffendetekeningen worden door de klant voor akkoord getekend en aan ATELIER JAN J.HALEWIJN geretourneerd. De beoordeling van de geschiktheid van de constructievan het gebouw waarin de producten worden gemonteerd is de verantwoordelijkheidvan de klant.

 

6.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 draagt deopdrachtgever voor eigen rekening en risico zorg voor de zaak:

 

6.3a Dat de noodzakelijke werkzaamheden, die niet totde opdracht van ATELIER JAN J. HALEWIJN behoren, zoals elektrawerk, hak-,breek-, metsel-, beton-, stukadoors- en/of schilderwerk of soortgelijke anderewerkzaamheden naar behoren en tijdig voor de voorziene leveringsdatum zijnuitgevoerd;

 

6.3b dat de licht- en krachtstroom op redelijkeafstand beschikbaar zijn, dat de door derden of Opdrachtgever(s) te leverenmaterialen in de nabijheid van de betreffende werklocatie aanwezig zijn. Voortsdat de werkplekken schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;

 

6.3c dat de geleverde producten naar de plaats vanmontage kunnen worden vervoerd met een lift die groot genoeg is voorplatformwagens of palletwagens. Andere werkzaamheden van derden en deopdrachtgever mogen de ononderbroken voortgang van het transport door hetgebouw en/of de continue montage niet verhinderen;

 

6.3.d Dat de geleverde maar nog niet gemonteerdeproducten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in afsluitbareruimten die geschikt zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen.

 

Indien de opdrachtgever de hierboven omschrevenverplichtingen niet nakomt, is ATELIER JAN J. HALEWIJN gerechtigd de uitvoeringvan de werkzaamheden op te schorten en de ontstane meerkosten aan deopdrachtgever in rekening te brengen.

 

6.4 In geval van tijdverlies door het ontbreken vanmontagematerialen of gereedschappen of een oorzaak waarvoor ATELIER JAN J.HALEWIJN niet verantwoordelijk is, is een dergelijke verlenging van delevertijd gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten en de daardoorontstane extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

6.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aanproducten of gereedschappen van ATELIER JAN J. HALEWIJN, haar werknemers endoor haar ingeschakelde derden, alsmede voor schade daarvan, behoudens opzet ofgrove schuld van ATELIER JAN J. HALEWIJN.

 

7. Proefexemplaren

 

7.1 Indien gewenst door de opdrachtgever kan eenproefopstelling worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden.

 

7.2 Onder proefopstelling(en) wordt verstaan deproducten uitgestald in een door de opdrachtgever ter beschikking te stellenruimte(n) voor de visualisatie van de werkplek of constructie waarvoor deopdrachtgever belangstelling heeft.

 

7.3 ATELIER JAN J. HALEWIJN heeft het recht deopdrachtgever een percentage van de cataloguswaarde van de betreffendeproducten in rekening te brengen.

 

7.4 Indien de opdrachtgever de producten wenst tebehouden, worden deze alsnog door ATELIER JAN J. HALEWIJN gefactureerd, waarbijde reeds ingevolge lid 3, derde lid, ontvangen betaling in mindering wordtgebracht op het bedrag van de producten.

 

7.5 In geval van een proefopstelling is deOpdrachtgever aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies vande Producten tot maximaal de cataloguswaarde van de betreffende producten.

 

 

8. projectadvies

 

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn dekosten voor het maken van een voorstudie en/of ontwerpvoorstel, het maken vantekeningen en/of plannen, alsmede het leiden van het ontwerp, de coördinatieen/of de uitvoering van een project voor rekening van de opdrachtnemer.

 

8.2 Ten aanzien van (project)adviezen geldt eeninspanningsverplichting en zullen deze adviezen door ATELIER JAN J. HALEWIJNnaar beste weten en kunnen worden opgesteld aan de hand van de toepasselijke productspecificaties.

 

9. Facturering en betaling

 

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomengeschiedt facturering als volgt:

 

9.1a voor overeenkomsten tot een bedrag van € 1.000(duizend Euro) exclusief BTW: zodra de levering van de producten heeftplaatsgevonden conform artikel 5 (vijf) lid 2 (twee);

 

9.1b voor overeenkomsten voor een bedrag van € 1.000(duizend Euro) en hoger, exclusief BTW:

 

60% bij de orderbevestiging;

40% 5 dagen voor levering van de producten gaat plaatsvindenex artikel

   5 (vijf),lid 2 (twee).

9.1c In alle gevallen wordt het gehele bedraggefactureerd op het moment dat de klant

in verzuim is met de ontvangst van een (deel)levering.

 

9.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,dient betaling op de door ATELIER JAN J. HALEWIJN aangegeven wijze tegeschieden, zonder verrekening om welke reden dan ook.

 

9.3 Bij overschrijding van voornoemde termijn is deopdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling isvereist. In dat geval is de opdrachtgever vanaf de datum van verzuim eenvertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van eenmaand voor een hele maand wordt gerekend. Op het einde van elk jaar wordt hetbedrag waarover de rente wordt berekend, verhoogd met de voor dat jaarverschuldigde rente. Voor een cliënt die in het buitenland verblijft, is debovengenoemde vertragingsrente gelijk aan de rentevoet die de Europese CentraleBank (ECB) toepast bij haar laatste financiële transactie, vermeerderd met 10 (tien)procentpunten. De referentiedata zijn: 1 januari voor de eerste helft van hetkalenderjaar en 1 juli voor de tweede helft van het kalenderjaar.

 

9.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijnbetalingsverplichtingen voldoet, is hij tevens de buitengerechtelijkeincassokosten verschuldigd, welke kosten tenminste 15% van de nog verschuldigdehoofdsom bedragen, met een minimum van € 200 (tweehonderd euro). ATELIER JAN J.HALEWIJN is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover dezehoger zijn dan de in de voorgaande boetes genoemde bedragen/percentages.

 

9.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekkensteeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kostenen vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs alvermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een laterefactuur.

 

9.6 Indien en voor zover een geleverd product naar hetoordeel van de klant gebreken vertoont, is hij/zij niet gerechtigd betaling teweigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking totproducten uit dezelfde zending of levering waarover niet is gereclameerd.

 

9.7 De klant is verplicht op eerste verzoek van ATELIERJAN J. HALEWIJN onverwijld zekerheid te stellen in de door ATELIER JAN J.HALEWIJN gewenste vorm en deze zo nodig aan te vullen voor alle verplichtingenvan de klant. Zolang de klant hieraan niet voldoet, is ATELIER JAN J. HALEWIJNgerechtigd verplichtingen op te schorten.

 

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 De aan de klant geleverde producten blijveneigendom van ATELIER JAN J. HALEWIJN zolang de klant ATELIER JAN J. HALEWIJNniet volledig heeft betaald. Al hetgeen de klant op grond van de overeenkomstaan ATELIER JAN J. HALEWIJN verschuldigd is, daaronder begrepen rente, kostenen vorderingen wegens niet-nakoming van de overeenkomst.

 

10.2 De producten zijn voor risico van de klant vanafhet moment van aflevering of aanbieding conform artikel 5, artikel vijf, tweedelid. In geval van vertraagde levering conform artikel 4, artikel 4, derde lid,gaat het risico over op de klant op het moment dat de producten volgens deoorspronkelijke overeenkomst geleverd zouden zijn.

 

10.3 Zolang de eigendom van de geleverde productenniet op de klant is overgegaan, is de klant slechts bevoegd de geleverdeproducten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken of door teverkopen. Behoudens het hiervoor bepaalde mag de klant deze producten nietverpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

10.4 ATELIER JAN J. HALEWIJN behoudt zich hierbij bijvoorbaat pandrecht voor als bedoeld in artikel 3: 237 BW op geleverde productendie in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog bij deopdrachtgever bevinden tot meerdere zekerheid van alle vorderingen die ATELIERJAN J. HALEWIJN uit welke hoofde dan ook op de opdrachtgever mocht hebben. ATELIERJAN J. HALEWIJN is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de klantonherroepelijk gemachtigd om de handelingen te verrichten die nodig zijn om eendergelijk pandrecht te vestigen (waaronder het vestigen van het pandrecht bijauthentieke akte of een geregistreerde onderhandse akte) en daarbij namens deklant te handelen. klant te handelen. . De klant verplicht zich op verzoek van ATELIERJAN J. HALEWIJN onverwijld aan dit pandrecht mee te werken.

 

10.5 De klant is verplicht de goederen voor de duurvan de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmedetegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op eersteverzoek aan ATELIER JAN J. HALEWIJN ter inzage te geven. Zodra ATELIER JAN J.HALEWIJN de wens daartoe te kennen geeft, zullen alle vorderingen van deopdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemdeverzekeringen door de opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze alsaangegeven in artikel 3: 239 BW tot meerdere zekerheid. voor de vorderingen vanATELIER JAN J. HALEWIJN op de opdrachtgever gelden de laatste twee zinnen vanlid 4 (vier) van dit artikel.

 

10.6 Indien de opdrachtgever zijnbetalingsverplichtingen jegens ATELIER JAN J. HALEWIJN niet nakomt of ATELIERJAN J. HALEWIJN goede grond heeft te vrezen dat hij zijn verplichtingen nietzal nakomen, is ATELIER JAN J. HALEWIJN gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoudafgeleverde producten op eigen gezag en zonder enige aansprakelijkheid jegensde opdrachtgever terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever wordengecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan deoorspronkelijke koopprijs, verminderd met de voor de terugneming gemaaktekosten.

 

11. Klachten en garantie

 

11.1 De klant dient klachten te melden

11.1 Klachten over zichtbare gebreken dienen door deklant onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 (twee) dagen nalevering schriftelijk aan ATELIER JAN J. HALEWIJN te worden gemeld. Klachtenover niet-zichtbare gebreken dienen door de klant onmiddellijk na ontdekking,doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na afloop van de in lid 5 (vijf) en 6(zes) bedoelde garantietermijn schriftelijk bij ATELIER JAN J. HALEWIJN teworden ingediend.

 

11.2 De klant dient binnen 14 (veertien) dagen naontvangst door ATELIER JAN J. HALEWIJN van de garantieclaim ATELIER JAN J.HALEWIJN in staat te stellen de zaak te onderzoeken.

 

11.3 Bij overschrijding van voornoemde termijnenvervalt elke aanspraak jegens ATELIER JAN J. HALEWIJN met betrekking tot debetreffende gebreken. Rechtsvorderingen dienaangaande dienen op straffe vanverval binnen één jaar na tijdige reclame te worden ingediend.

 

11.4 Onverminderd de hierna gestelde beperkingengarandeert ATELIER JAN J. HALEWIJN zowel de deugdelijkheid van het door haargeleverde product als de kwaliteit van de gebruikte en/of geleverde materialenbij normaal gebruik gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na leveringconform artikel 5 (vijf) lid 2, met uitzondering van alle producten en/ofonderdelen die ATELIER JAN J. HALEWIJN van derden betrekt en waarvoor ATELIERJAN J. HALEWIJN dezelfde garantie heeft verstrekt als zij van haar leverancierontvangt, met een maximum van 12 (twaalf) maanden.

11.5 De leden 1 (één) en 3 (drie) zijn vanovereenkomstige toepassing op gebreken waarvan de oorzaak uitsluitend ofoverwegend is gelegen in gebrekkige montage / installatie door ATELIER JAN J.HALEWIJN. Indien de montage / installatie van het product door ATELIER JAN J.HALEWIJN wordt uitgevoerd, gaan de in lid 1, eerste lid, genoemde termijnen inop de dag waarop de montage / installatie door ATELIER JAN J. HALEWIJN isvoltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn eindigt.indien 12 (twaalf) maanden zijn verstreken sinds de levering overeenkomstigartikel 5, vijfde lid, tweede lid.

 

11.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebrekendie optreden in, of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 

11.6a Het niet naleven door de klant van debedienings- en/of onderhoudsvoorschriften of gebruik anders dan het bedoeldenormale gebruik;

 

11.6b Normale slijtage;

 

11.6c Montage/installatie of reparatie door derdenen/of klant;

 

11.6d Overspanning op het elektriciteitsnet vanafnemer, bijvoorbeeld door het ontbreken van een overspanningsbeveiliging;

 

11.6e De toepassing van enig overheidsvoorschriftinzake de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen;

 

11.6f Materialen en/of zaken die in overleg met of opuitdrukkelijke aanwijzing van de opdrachtgever worden gebruikt of materialenen/of zaken die door of namens de opdrachtgever worden aangeleverd ofmaterialen en/of zaken die ter bewerking worden verstrekt;

 

11.6g In opdracht van de opdrachtgever toegepastewerkwijzen en constructies.

 

11.7 Indien de klant enige voor hem uit de met ATELIERJAN J. HALEWIJN gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangendeovereenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt, kan ATELIERJAN J. HALEWIJN met betrekking tot een van deze overeenkomsten nietaansprakelijk worden gesteld. Indien de klant zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van ATELIER JAN J. HALEWIJN demonteert, repareert of anderewerkzaamheden verricht of door een derde laat verrichten, vervalt elkeaanspraak op garantie.

 

11.8 Indien ATELIER JAN J. HALEWIJN met inachtnemingvan haar garantieverplichtingen onderdelen / producten vervangt, worden devervangen onderdelen / producten haar eigendom.

 

11.9 Indien ATELIER JAN J. HALEWIJN in het kader vangarantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of debetreffende producten heeft laten vervangen, heeft zij volledig aan haargarantieverplichtingen voldaan en is zij niet tot verdere (schade)vergoedinggehouden, tenzij de schade het gevolg is. opzet of grove schuld van ATELIER JANJ. HALEWIJN, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, dan welaansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3 (drie), Titel 3 (drie) Boek 6 (zes)BW. De klant kan evenmin ontbinding van de overeenkomst vorderen op grond vanbewezen materiële en/of constructiefouten, tenzij nakoming van de overeenkomstredelijkerwijs niet van de klant kan worden gevergd.

 

12. aansprakelijkheid

 

12.1 De aansprakelijkheid van ATELIER JAN J. HALEWIJNis beperkt tot nakoming van de in artikel 12 lid twaalf omschrevengarantieverplichtingen.

 

12.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van ATELIERJAN J. HALEWIJN, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen inzakeproductaansprakelijkheid zoals vastgesteld ter uitvoering van de betreffendeEU-richtlijn en behoudens het bepaalde in lid 1 (één) is iedereaansprakelijkheid van ATELIER JAN J. HALEWIJN, zoals voor (maar niet beperkttot) gederfde winst, andere indirecte schade (waaronder gevolgschade) en schadeals gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Op deze uitsluitingkan geen beroep worden gedaan indien een dergelijke uitnodiging in voorkomendgeval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaarresultaat zou leiden.

 

12.3 Onverminderd het bepaalde in deze algemenevoorwaarden is ATELIER JAN J. HALEWIJN niet aansprakelijk voor enig gebrek inde levering van de Producten dat het gevolg is van de onjuistheid en/ofonvolledigheid van de door de klant verstrekte gegevens.

 

12.4 ATELIER JAN J. HALEWIJN is niet aansprakelijkvoor:

12.4a Inbreuk op octrooien, licenties of andererechten van derden

als gevolg van het gebruik van door of namens de klantverstrekte gegevens;

12.4b Schade aan of verlies, door welke oorzaak danook, van door de klant ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten,modellen, gereedschappen en andere zaken.

12.5 Indien ATELIER JAN J. HALEWIJN hulp en bijstand(in welke vorm dan ook) verleent bij de montage van de producten zonder deze tehebben ontvangen en besteld, geschiedt dit op eigen risico van de klant.

12.6 De klant zal ATELIER JAN J. HALEWIJN schadeloosstellen of aansprakelijk stellen voor alle schadeclaims van derden waarvoor deaansprakelijkheid van ATELIER JAN J. HALEWIJN in deze voorwaarden in de relatiemet de klant is uitgesloten.

 

12.7 ATELIER JAN J. HALEWIJN is niet verantwoordelijkvoor de bruikbaarheid van producten voor de klant, noch voor eventuele schadeveroorzaakt door het gebruik van producten, indien producten door de klant opeen andere wijze of voor een andere toepassing worden gebruikt dan in deproductspecificaties is vermeld.

12.8 ATELIER JAN J. HALEWIJN is niet aansprakelijkvoor gegeven of te geven adviezen, tenzij daarover een uitdrukkelijkeschriftelijke (advies)overeenkomst bestaat of zal bestaan. Voor zover dezeovereenkomst de aansprakelijkheid van ATELIER JAN J. HALEWIJN regelt.

12.9 De aansprakelijkheid van ATELIER JAN J. HALEWIJNwegens het niet nakomen van haar verplichtingen is te allen tijde beperkt tothet bedrag vermeld op de factuur die ATELIER JAN J. HALEWIJN aan de Klant inrekening heeft gebracht voor de levering van de producten, alsmede tot hetbedrag dat door een klant in rekening wordt gebracht. verzekeraar wordtuitgekeerd uit hoofde van de desbetreffende verzekering.

12.10 Voor een in het Verenigd Koninkrijk gevestigdeklant geldt in aanvulling op lid 9 (negen) van dit artikel het volgende:Onverminderd enige andere bepaling in deze ATELIER JAN J. HALEWIJN-voorwaardenis aansprakelijkheid uitgesloten - met betrekking tot situaties die deuitvoering van de Overeenkomst betreffen - voor zover voortvloeiend uit of metbetrekking tot:

- Dood of lichamelijk letsel als gevolg vannalatigheid;

- De eigendomsrechten die ATELIER JAN J. HALEWIJN kandoen gelden ten aanzien van de

   Producten(goede titel van de goederen) in de zin van artikel

   12 (twaalf)Sale of Goods Act (voor zover deze wet van toepassing is in

   de landenvan het Verenigd Koninkrijk);

- voor fraude of een bedrieglijke voorstelling vanzaken;

- aansprakelijkheid die niet kan worden uitgeslotenonder dwingend recht.

13. Intellectuele eigendom en knowhow

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en knowhow inverband met de producten blijven bij ATELIER JAN J. HALEWIJN, tenzijschriftelijk anders overeengekomen tussen ATELIER JAN J. HALEWIJN en de Klant.Het voorgaande geldt ook indien ATELIER JAN J. HALEWIJN speciaal voor de Klantproducten maakt en de Klant daarvoor heeft betaald.

13.2 Het auteursrecht op door ATELIER JAN J. HALEWIJNverstrekte adviezen, tekeningen, draaiboeken, afbeeldingen, modellen, schetsen,ontwerpvoorstellen, presentaties, productspecificaties en beschrijvingen blijftsteeds bij ATELIER JAN J. HALEWIJN.

13.3 Indien ATELIER JAN J. HALEWIJN en de klantschriftelijk overeenkomen dat de intellectuele eigendomsrechten bij de klantberusten, verleent de klant aan ATELIER JAN J. HALEWIJN een onbeperkte,wereldwijde licentie op het product en de exploitatie daarvan onder eigen naam,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien dit (schriftelijk) isovereengekomen, betaalt ATELIER JAN J. HALEWIJN een vergoeding voor voornoemdeexploitatie.

13.4 Indien en zolang de intellectueleeigendomsrechten op de producten bij ATELIER JAN J. HALEWIJN berusten, zal deklant zich onthouden van elke inbreuk op die intellectuele eigendomsrechten,waaronder begrepen maar niet beperkt tot registratie in enig intellectueeleigendomsrecht, het claimen van enig intellectueel eigendomsrecht als zijneigendom en het produceren en/of exploiteren van de producten zondervoorafgaande toestemming van ATELIER JAN J. HALEWIJN.

 

 

 

13.5 Indien en zolang de intellectueleeigendomsrechten bij ATELIER JAN J. HALEWIJN berusten, zal ATELIER JAN J.HALEWIJN alle redelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat de geleverdeproducten inbreuk maken op enig in Nederland geldend intellectueeleigendomsrecht van derden. Niettemin zal ATELIER JAN J. HALEWIJN, indien ATELIERJAN J. HALEWIJN kan worden verweten inbreuk te maken op een dergelijk recht,onverminderd de in artikel 12, twaalfde lid, gestelde grenzen, naar eigen keuzede geleverde zaak tegen verrekening van de aankoopkosten intrekken, ervoorzorgen dat de klant de geleverde zaak. kan voortzetten. , of een andergelijkwaardig product, zonder tussenkomst, of Opdrachtgever vrijwaren voor dekosten van rechtsbijstand in verband met het verweer tegen een dergelijkeinbreuk.

 

13.6 Het bepaalde in het vorige lid geldt slechtsindien de klant ATELIER JAN J. HALEWIJN binnen 2 (twee) maanden nadat de klantkennis heeft genomen van een aanspraak van een derde als bedoeld in dat lid,schriftelijk op de hoogte stelt, waarbij ATELIER JAN J. HALEWIJN in staat is omzelfstandig zijn belangen te verdedigen face-to-face. de partij die de intellectueleeigendomsrechten geldend maakt, en volledige medewerking zal verlenen aan deklant bij het verweer tegen een dergelijke inbreuk.

 

13.7 De in de voorgaande leden bedoelde maatregelen ingeval van inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van een derde zijn deenige maatregelen die ATELIER JAN J. HALEWIJN ter zake verplicht is te nemen;de klant heeft ter zake geen andere rechten

en/of vorderingen jegens ATELIER JAN J. HALEWIJN.

 

13.8 De klant onthoudt zich van het gebruik van door ATELIERJAN J. HALEWIJN geëxploiteerde merken of het gebruik van gelijkende beeld-,geluids-, vorm- of woordaanduidingen en/of combinaties, ongeacht of ter zakeeen depot aanwezig is, tenzij het gebruik door ATELIER JAN J. HALEWIJNschriftelijk is toegestaan.

 

14.modellen, gereedschappen, matrijzen en mallen

 

Tenzij anders overeengekomen blijven speciaal voor deklant vervaardigde modellen, gereedschappen, matrijzen en mallen eigendom van ATELIERJAN J. HALEWIJN, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Indiengedurende twee jaar geen opdrachten voor een bepaald artikel door ATELIER JANJ. HALEWIJN zijn ontvangen en geaccepteerd, is ATELIER JAN J. HALEWIJNgerechtigd de betreffende modellen, gereedschappen, matrijzen en mallen tevernietigen zonder de betreffende klant daarvan in kennis te stellen.

 

15Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 

15.1 In geval van overmacht is ATELIER JAN J. HALEWIJNgerechtigd hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant op teschorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zondergehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens de klant of derden geheel ofgedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van ATELIER JAN J. HALEWIJN.

 

 

 

15.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van dewil van ATELIER JAN J. HALEWIJN onafhankelijke of voor haar redelijkerwijs nietvoorzienbare omstandigheid die nakoming van haar verplichtingen uit deovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Tot die omstandigheden behoren:oorlog, oorlogsgevaar, oproer of andere verstoringen van de openbare orde,brand, natuurrampen, staking, (beperkende) overheidsmaatregelen, het nietverkrijgen van de benodigde vergunningen, bedrijfsstoringen, alsmede het geheelof gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie de producten wordenontvangen.

 

16Opschorting en beëindiging

 

16.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niettijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit een met ATELIER JAN J.HALEWIJN gesloten overeenkomst, of indien er ernstige twijfel bestaat of deklant in staat is persoonlijk aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen,is ATELIER JAN J. HALEWIJN gerechtigd om zonder ingebrekestelling ofrechterlijke tussenkomst de uitvoering van enige met de klant geslotenovereenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk teontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd zijnoverige rechten.

 

16.2 Indien één der partijen surseance van betaling moet aanvragen of in staat van faillissement wordt verklaard, is de anderepartij gerechtigd de gesloten overeenkomsten door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden, dan wel de nakoming van haar verplichtingen te beëindigen. schorten. Alle aan de ontbindende partij verschuldigde bedragen worden dan onmiddellijk opeisbaar. Voorts blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verplichtingen onverkort aan de betrokken partij voorbehouden.

 

17.Vrijwaring

 

De klant vrijwaart ATELIER JAN J. HALEWIJN tegenaanspraken van derden, waaronder medewerkers van de klant, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van de klant of onveilige situaties in de organisatie van de klant en ATELIERJAN J. HALEWIJN vergoedt alle kosten, schade en rente die ATELIER JAN J.HALEWIJN mocht lijden als gevolg van aanspraken van voornoemde derden jegens ATELIERJAN J. HALEWIJN voor de door ATELIER JAN J. HALEWIJN ten behoeve van de klant geleverde producten, diensten en adviezen, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

 

18.Bewijs

 

Behoudens tegenbewijs zijn de administratieve gegevens van ATELIER JAN J. HALEWIJN bepalend voor de (uitvoering van de) Overeenkomst.

 

19.Geschillen

 

Alle geschillen in zaken waarop deze voorwaarden vantoepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, behoudenshet recht van partijen om een kort geding aan te spannen bij de bevoegderechter in een ander arrondissement.

 

20. Toepasselijk recht

 

Op alle in deze voorwaarden geregelde aangelegenhedenis uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van ongeldigheid vaneen of meer bepalingen van deze voorwaarden zijn partijen gebonden aan regelsdie zoveel mogelijk overeenstemmen.

 

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

21.voorrang nederlandse versie

 

De nederlandse versie van deze leveringsvoorwaarden is bindend en prevaleert boven vertalingen.

 

22.Vertrouwelijkheid

 

Zowel in de precontractuele fase, inclusief de offertefase en gedurende de overeenkomst, als na beëindiging van de overeenkomst zullen partijen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie van vertrouwelijke aard die hen in verband met de aanbieding en de overeenkomst ter kennis komt.

 

ATELIER JAN J. HALEWIJN

Magazijnstraat 6A

5038BR Tilburg

Nederland

 

Mei 2023